Stanovy

Čl.1
Název a působnost sdružení

Název: KLUB POUTNÍKŮ
Sídlo: Prostějovská 470, 751 01 Tovačov
Působnost: Česká republika

Čl.2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolná, nevládní, zájmová a nezisková organizace s plnou právní subjektivitou.

Čl.3
Cíle sdružení

Cílem sdružení je aktivní využití volného času pro děti a mládež i dospělé.
K dosažení cíle si stanovuje:
 1. pořádat výlety a zájezdy za účelem poznávání přírodních a kulturních zajímavostí
 2. pořádat a navštěvovat kulturní a sportovní akce
 3. vyvíjet sportovní rekreační činnost

Čl.4
Členství

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let, které jsou blízké cíle a charakter sdružení a chce se na jejich naplňování podílet. Členství ve sdružení je stanoveno takto:
 1. řádným členem sdružení je občan, který se dobrovolně zavázal aktivně se podílet na naplňování cílů tohoto sdružení a zaplatil roční příspěvek
 2. přispívajícím členem sdružení může být ten občan, který zaplatil roční příspěvek ve výši stanovené výborem sdružení, ale nezavázal se aktivně se podílet na naplňování cílů sdružení

Čl.5
Vznik řádného členství

Řádným členem sdružení se může stát každý občan ČR, který:
 1. je bezúhonný, příčetný a dovršil věku 18ti let
 2. podepsal členskou přihlášku
 3. souhlasí se stanovami sdružení
 4. zavázal se dobrovolně k celoroční aktivní činnosti ve prospěch sdružení
 5. byl výborem sdružení přijat za řádného člena
 6. zaplatil roční členský příspěvek

Čl.6
Zánik řádného členství

Řádné členství zaniká:
 1. dobrovolným vystoupením, písemným oznámením výboru sdružení
 2. nezaplacením ročního příspěvku
 3. nevykonáváním celoroční aktivní činnosti ve prospěch sdružení
 4. vyloučení pro hrubé porušení stanov sdružení
 5. vyloučením za jednání ohrožující dobrou pověst sdružení
 6. úmrtím

Čl.7
Práva a povinnosti řádných členů

Řádní členové mají tato práva:
 1. účastnit se členské schůze
 2. volit členy výboru a být voleni
 3. rozhodovat na členských schůzích hlasováním
 4. předkládat návrhy a podněty na zlepšení činnosti sdružení
 5. účastnit se akcí sdružení
 6. využívat členských výhod

Řádní členové mají tyto povinnosti:
 1. dle svých možností a schopností přispívat celoročně ke zdárnému plnění úkolů sdružení
 2. dodržovat stanovy sdružení
 3. plnit zodpovědně svěřené úkoly
 4. zaplatit roční členský příspěvek ve stanovené době a výši

Čl.8
Vznik přispívajícího členství

Přispívajícím členem sdružení se může stát každý občan ČR, který:
 1. je bezúhonný, příčetný a dovršil 18ti let věku
 2. podepsal přihlášku přispívajícího člena
 3. souhlasí se stanovami sdružení
 4. zaplatil roční členský příspěvek stanovený výborem sdružení

Čl.9
Zánik přispívajícího členství

Přispívající členství zaniká:
 1. nezaplacením ročního členského příspěvku
 2. neúčastí na akcích pořádaných sdružením
 3. vyloučením za jednání ohrožující dobrou pověst sdružení

Čl.10
Práva a povinnosti přispívajících členů

Přispívající členové mají tato práva:
 1. předkládat návrhy a podněty na zlepšení činnosti sdružení
 2. využívat členských výhod
 3. účastnit se členské schůze

Přispívající členové mají tyto povinnosti:
 1. zaplatit roční členský příspěvek ve stanovené době a výši
 2. minimálně jednou v roce se zúčastnit akce pořádané sdružením

Čl.11
Majetek a hospodaření

Majetek sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky získané těmito aktivitami:
 1. členskými příspěvky
 2. věcným nebo peněžitým darem od právnických osob
 3. věcným nebo peněžitým darem od fyzických osob
 4. státních dotací
 5. z vedlejší činnosti
Povinností členů sdružení je účelně a hospodárně využívat majetek sdružení k naplňování a uskutečňování cílů sdružení.

Čl.12
Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze.
Výkonným orgánem sdružení je výbor sdružení zvolený členskou schůzí.
Výboru sdružení předsedá předseda, který je statutárním zástupcem sdružení.

Čl.13
Členská schůze

Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové sdružení.
Členská schůze je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů.
Členskou schůzi řídí předseda nebo pověřený zástupce.
Členská schůze je svolávána dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Do výlučné působnosti členské schůze spadá:
 1. schvalovat stanovy sdružení a jejich změny
 2. schvalovat členy výboru sdružení
 3. schvalovat plán činnosti a hospodaření
 4. schvalovat výroční zprávu výboru

Čl.14
Výbor sdružení

Výbor sdružení je volen členskou schůzí na dobu pěti let, je tří členný a může být rozšířen až na pět členů. Výbor sdružení tvoří předseda, místopředseda a hospodář.
Hlavní činností výboru je:
 1. stanovovat plán činnosti a hospodaření pro příští rok
 2. stanovovat výši členských příspěvků
 3. stanovovat výhody pro řádné a pro přispívající členy sdružení
 4. rozhodovat o přijetí nebo zamítnutí přihlášky k řádnému členství
 5. rozdělovat úkoly ke zdárnému naplnění cílů sdružení
 6. schvalovat kooptaci chybějících členů výboru sdružení
Výbor se schází ke svému jednání dle potřeby a je schopný usnášet se při nadpoloviční většině členů výboru.
O jednání se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel.
Výbor jmenuje předsedu sdružení.
Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení jako právnické osoby.
Předseda zastupuje s plnou právní subjektivitou sdružení, jedná se státními institucemi a právoplatně podepisuje veškeré písemnosti. Ve sdružení vykonává řídící funkci.

Čl.15
Závěrečné ustanovení

Nejmenší počet členů sdružení jsou tři občané. Toto sdružení se může sloučit s jiným sdružením po vzájemné dohodě a po schválení členskou schůzí. Sdružení zaniká rozhodnutím nadpoloviční většiny řádných členů. Ke změně stanov sdružení je zapotřebí souhlasu rovněž nadpoloviční většiny řádných členů.